แผนบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและหุ้นส่วนทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

แผนงาน 1. โครงการบริการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมโยธา (ร่วมกับ ป.โท)

จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการ

ชุมชน

-1

ตลอดปีการศึกษา

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51

 

 

 

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการความรู้สู่ชุมชน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการ

ชุมชน

-1

พฤศจิกายนธันวาคม 2565

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51

 

 

 

โครงการให้บริการวิชาการให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมสู่ชุมชน

จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการ

ชุมชน

-1

20 เมษายน 2566

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51

 

 

 

โครงการบริการวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการ

ชุมชน

-1

4 – 5 พฤศจิกายน 2565

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51

 

 

 

โครงการบริการวิชาการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ชุมชมเทคโนภาค

จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการ

ชุมชน

-1

4 – 5 พฤศจิกายน 2565

 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ

 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51

 

 

 

โครงการอบรมการใช้โดนและ GNSS สำหรับงานสำรวจ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51

1 – 2 เมษายน 2566

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

แผนงาน 1. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมการทางด้านวิศวกรรมโยธา

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51

กุมภาพันธ์มีนาคม 2566

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการอบรมโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม

ค่าเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51

ตลอดปีการศึกษา

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างภาพลักษณ์ตามเอกลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน 1. โครงการส่งเสริม ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นระดับชาติหรือนานาชาติ (โครงการตรวจสอบการรั่วซึมเจย์ดีวัดป่าหนองหลุบจากการซ่อมแซม)

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

-80

28 มกราคม 2566

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

 

 

 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/สาขาระบบอัจฉริยะ (โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าวัดป่าหนองหลุบ)

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

-80

28 มกราคม 2566

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/สาชาระบบอัจฉริยะ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย

ผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51