ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาการศึกษา : จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ให้เกิดผลลัพธ์เฉพาะของตนของผู้เรียนทุกด้าน สามารถบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสามารถสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง

ปรัชญา : คุณวุฒิ  คุณธรรม คุณภาพ

ปณิธาน : เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง พร้อมที่จะนำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพด้วยความสื่อสัตย์สุจริต สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยเนินให้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่ชุม

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคในการสร้างโอกาสสู่อนาคตด้วยความสามารถที่เป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ : สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เป็นเลิศ ความเป็นมืออาชีพที่มีมูลค่าสูงสู่สังคม

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปรัชญา   :  วิศวกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ปณิธาน   :  ผลิตบัณฑิตและผลงานโดยยึดมั่นในคุณภาพ

วิสัยทัศน์  : เป็นแหล่งวิชาการและขุมทรัพย์ทางปัญญาของชุมชน

พันธกิจ    : ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม ผลงานทางวิชาการและบริการสังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งของสังคม