การบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพันธกิจที่จะต้องบริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยให้บริการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการให้แก่สังคม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้และเพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องและตรงกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 • แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ยึดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก เฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2563-2567 (ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2564) เป็นหลักในวางแผนการบริการวิชาการ โดย
  สาระสำคัญประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธ์กิจประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 3 ยุทธศาสตร์14 กลยุทธ์ประกอบด้วย
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1: เร่งรัดความเป็นเลิศด้านวิชาการ/วิชาชีพและการวิจัยมีคุณภาพและคุณธรรมประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2: สร้างเครือข่ายความร่วมมือและหุ้นส่วนทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3: การบริหารจัดการที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างภาพลักษณ์ตามเอกลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน
  ประกอบด้วย6 กลยุทธ์6ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
 •  เป้าประสงค์ (Goal)
  ให้บริการวิชาการด้วยคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในด้านการบริการวิชาการในการสร้างอาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
  2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ

 • กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
  1. สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  3. ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย