งานวิจัยและนวัตกรรมปีการศึกษา 2565

 1. การออกแบบและสร้างเครื่องกรองอากาศเคลื่อนที่ได้ความเร็ว3 ระดับแบบอัตโนมัติ
 2. การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ความเร็ว 3 ระดับแบบอัตโนมัติ
 3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดสภาพดินด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการปลูกกระเทียมอินทรีย์
 4. การออกแบบและสร้างเครื่องฆ่าเชื้อด้วยหลอด UVC แบบไร้สาย
 5. การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะสะเทินน้าสะเทินบกแบบไร้สาย
 6. การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์แบบไร้สาย
 7. ถังขยะอัตโนมัติระบบไอโอที
 8. รถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการ
 9. ระบบไอโอทีสำหรับปลูกผ้กแบบอัตโนมัติ
 10. ระบบไอโอทีสำหรับราวตากผ้าแบบอัตโนมัติ
 11. การออกแบบและสร้างระบบควบคุมตำแหน่งชิ้นงานเคลื่อนที่ได้ 3 แกนแบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 12. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับการปลูกกระเทียมอินทรีย์
 13. Strength enhancement of pumice-based geopolymer paste by incorporating recycled concrete and calcined oyster shell powders
 14. Stabilization of Recycled Concrete Aggregate Using High Calcium Fly Ash Geopolymer as Pavement Base Material
 15. The Structural Equation Model of Conflict Management Affecting the Government Construction Project
 16. Government Construction Project Budget Prediction Using Machine Learning
 17. การประเมินค่าดำเนินการงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูง
 18. กำลังของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าชีวมวลและสารละลายอัลคาไลน์
 19. การปรับปรุงคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตรีไซเคิลผสมหิน
 20. การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินควบคืบหน้างานด้วยแบบจำลองสามมิติ
 21. กำลังอัดแกนเดียวของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตรีไซเคิลปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 22. พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางแยกสัญญาณไฟจราจร
 23. การศึกษากำลังรับแรงผนังอิฐก่อภายใต้การทดสอบด้วยเพนดูลัมเทส
 24. ผลกระทบของผงเปลือกหอยนางรมเผาต่อระยะเวลาการก่อตัวและกำลังอัดของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์
 25. การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเศษวัสดุในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี
 26. การศึกษาปัจจัยการเกิดน้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้าลำเชียงไกร
 27. ความแม่นยำของแบบจำลองสามมิติในรูปแบบพอยคราวด์
 28. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัญหาในกระบวนการจัดการต้นทุนในโครงการก่อสร้าง
 29. คุณสมบัติของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสมเศษอิฐมอญบดละเอียด
 30. พฤติกรรมด้านกำลังอัดของดินเหนียวผสมซีเมนต์ด้วยวิธีการบ่มที่แตกต่างกัน
 31. ผลกระทบของจุดเชื่อมต่อกับการรับแรงของโครงข้อหมุนไม้ไผ่
 32. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบ
 33. The product yields and fuel properties from catalytic pyrolysis
 34. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียมอินทรีย์
 35. การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดสภาพดินด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการปลูกกระเทียมอินทรีย์
 36. ความรู้ความสามารถของครูบรรณารักษ์สําหรับการจัดบริการห้องสมุดโรงเรียนแบบสมาร์ท
 37. การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มโรงเรียนซำสูง
 38. การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายวิชาโครงงาน กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 39. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ศัพท์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot
 40. การพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
 41. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับการปลูกกระเทียมอินทรีย์
 42. แอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยอัลฟ่าคิด
 43. การพัฒนาแบบจำลองประสบการณ์เสมือนจริงในการเรียนรู้การใช้เครื่องมือPhotoshop CC
 44. การพัฒนาระบบบริหารโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์